Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej ósmej osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość.

Cel projektu: Stworzenie serwisu internetowego, na którym będzie świadczona e-usługa elastycznego zarządzania procesami administracyjnymi w przedsiębiorstwie

Wartość dofinansowania: 489 495,30 PLN

Zasięg projektu: Terytorium RP

Rynek docelowy: MŚP

Krótki opis usługi: Czym jest Offigo? Jest to systemem mającym za zadanie m. in. uporządkować i usprawnić wszelkie działania administracyjne, czasu pracy, zarządzania wyjazdami służbowymi czy też planowania inwestycji odtworzeniowych. Istotą działania jest tworzenie i właściwy obieg dokumentów oraz czuwające nad terminami wszystkich dokumentów powiadomienia. Szereg narzędzi skutecznie wyręcza w codziennej pracy biurowej, tworzenie umów, ankiet czy rozliczanie delegacji nie będzie już tak czasochłonne. Dostępne moduły to między innymi - czas pracy (grafiki, urlopy, ewidencja czasu pracy), administracja, delegacje, inwestycje odtworzeniowe w tym katalogowanie wartości materialnych i niematerialnych itd.