Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) ("Ustawa") PROSFERI Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 6A ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez PROSFERI Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny internetowej  dostępnej w Internecie pod adresem: www.Offigo.pl.

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej.

§ 1 Definicje

 1. Usługodawca (Operator) - PROSFERI Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 6A.
 2. Usługobiorca (Użytkownik) – Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług witryny internetowej (w tym również Konsument) lub osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Przedmiot transakcji - usługi wymienione i opisane na stronie internetowej witryny internetowej, w szczególności usługa polegająca na udostępniane wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Offigo.pl
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy poza aplikacją Offigo.pl.
 6. Usługa – Usługi świadczone przez Operatora polegające w szczególności na udostępnieniu aplikacji internetowej umożliwiającej Użytkownikom kompleksowo zarządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą poleceń wyjazdów służbowych, zarządzania czasem pracy, katalogowaniu dokumentacji firmowej, majątku firmy, czy też generowanie w plikach PDF stosownych dokumentów oraz inne elementy związane z zarządzaniem administracją w przedsiębiorstwie.
 7. Offigo.pl – serwis internetowy (aplikacja) dostępny pod adresem : www.Offigo.pl

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem założenia konta w aplikacji Offigo.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Usługi są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Offigo.pl wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer  9.0+, Firefox 20+, Chrome 30+. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Aplikacja Offigo.pl  za pośrednictwem sieci Internet umożliwia kompleksowe zarządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej poleceń wyjazdów służbowych a także generowanie w plikach PDF stosownych dokumentów.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja w Offigo.pl jest możliwa przez stronę internetową pod adresem www.Offigo.pl/user/register, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Użytkownik rejestrując się, może podać własną unikatową nazwę użytkownika zwaną dalej loginem, własnego hasła oraz indywidualnego identyfikatora firmy, pod warunkiem nie istnienia zarejestrowanego wcześniej użytkownika używającego takiego samego loginu i identyfikatora firmy. Podana kombinacja loginu, hasła oraz identyfikatora firmy, będą stanowić zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych do przechowywanych przez Użytkownika informacji w Offigo.pl. Operator ma prawo do określania według własnego uznania zasad dotyczących treści, charakteru, formy i rodzajów znaków wchodzących w skład Loginu. Użytkownik nie jest uprawniony do zbywania Loginu, odstępowania prawa do korzystania z Loginu innej osobie lub dysponowania Loginem w inny sposób na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej. Także podjęcie próby zbycia Loginu, w szczególności złożenie oferty zbycia Loginu, bądź zamieszczenie takiej oferty na aukcji internetowej stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik po dokonaniu poprawnej rejestracji w systemie otrzyma e-mail (wysłany na adres podany podczas rejestracji) z prośbą o dokonanie potwierdzenia rejestracji w Systemie.
 4. Każdy Użytkownik jest uprawniony do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług Offigo.pl, rozwiązać umowę na korzystanie z tych usług oraz usunąć dane podane przy rejestracji, jak również w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane podane przy rejestracji. Rozwiązanie umowy na korzystanie z usług Offigo.pl przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie odpowiedniej informacji o chęci rozwiązania umowy na adres info@Offigo.pl

§ 4 Czas trwania usługi i płatność

 1. Usługi są udostępniane wszystkim zarejestrowanym użytkownikom Offigo.pl przez pierwsze 30 dni od zarejestrowania się, nieodpłatne.
 2. Okres abonamentowy rozpoczyna się po okresie testowym określonym w powyższym punkcie niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik sam może wybrać okres abonamentowy. Dostępne opcje to 1 miesiąc, 3 miesiące, 12 miesięcy. Wysokość opłat za korzystanie z Offigo.pl jest uzależniona od wybranego okresu abonamentowego a wysokości tych opłat określone są pod adresem strony www.Offigo.pl/cennik
 4. Płatności za korzystanie z Offigo.pl dokonywane są w formie zaliczki na podstawie zamówienia wygenerowanego przez Użytkownika w systemie. Wygenerowanie zamówienia następuje po odpowiednim wyborze okresu abonamentowego oraz abonamentu oraz potwierdzeniu wyboru. Wartość faktury uzależniona jest od aktualnie wybranego okresu rozliczeniowego (szczegóły w dalszej części regulaminu). Po dokonaniu płatności oraz zaksięgowaniu wpłaty, wystawiona zostanie właściwa faktura, która będzie dostępna w systemie w zakładce Ustawienia -> Abonament oraz w formie papierowej, jeżeli zostanie zaznaczona opcja otrzymania faktur w formie papierowej.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Offigo.pl, w przypadku gdy nie zostanie zaksięgowana płatność za kolejny okres abonamentowy. Dostęp zostanie zablokowany po upływie daty ważności konta, lub po upływie daty ważności płatności za złożone zamówienie.

§ 5 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Operator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy o Ochronie Danych Osobowych i dokłada najwyższej staranności w celu ich ochrony i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na terenie RP a dostęp do nich posiadają wyłącznie osoby oraz instytucje upoważnione do tego przez Operatora.
 3.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników podczas procesu rejestracji jest Operator, PROSFERI Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 6A.
 4. Użytkownik poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez PROSFERI Sp. z o.o. Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 6A danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Offigo.pl.
 5. Zainteresowana osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych będących jednocześnie danymi wymaganymi w czasie rejestracji Użytkownika, będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie przez Usługodawcę  Usług.
 6. Operator nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 7. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika do Offigo.pl, poza procesem rejestracji jest Użytkownik. Użytkownik upoważnia PROSFERI Sp. z o.o., do utrwalania i przechowywania danych wprowadzanych do Offigo.pl przez Użytkownika oraz ich usuwania w związku z usuwaniem Danych w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Przetwarzanie takich danych osobowych przez PROSFERI Sp. z o.o., następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług zgodnie z aktualną funkcjonalnością Offigo.pl. Przetwarzanie danych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody zainteresowanej osoby oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie powyższe jest udzielane przy okazji rejestracji Użytkownika w Offigo.pl.
 8. Usługodawca zastrzega, że warstwa programistyczna  Offigo.pl wykorzystuje mechanizmy „cookies”, tj. mechanizmy polegające na  zapisywaniu informacji tekstowych na komputerze Użytkownika w celu jego identyfikacji.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox:    www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: www.help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Usługobiorcą, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.

Data opublikowania regulaminu 30.12.2013r.